Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9762/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn "tấn đăng ký"

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS.
(Tầng 15, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 303/TT-FG/2013 ngày 03/5/2013 của Công ty cổ phần Dầu khí FGAS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5383/BGTVT-VT ngày 10/6/2013) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3884/BKH&ĐT-KTCN ngày 10/6/2013), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 thì mô tả hàng hóa của mã số 8901.20.50 "- - Tấn đăng ký không quá 5.000" (tiếng Anh: "- - Of a gross tonnage not exceeding 5,000"). Theo đó, "Tấn đăng ký" (phiên bản tiếng Anh: Gross tonnage) là "tổng dung tích" (viết tắt là GT). Vì vậy, "Tấn đăng ký" (phiên bản tiếng Anh là "Gross tonnage") tại chương 89 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính cũng chính là "tổng dung tích".

Tại công văn số 3884/BKH&ĐT-KTCN ngày 10/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tại Phụ lục I Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKH&ĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mặt hàng "Tàu chở hàng khí hóa lỏng", số thứ tự 490, phân nhóm 8901.20, có ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật "Trọng tải đến 5.000 tấn", nghĩa là mặt hàng "Tàu chở hàng khí hóa lỏng" có thể chở tối đa 5.000 tấn bao gồm hàng hóa, thủy thủ, nhiên liệu và vật dụng liên quan, không bao gồm tự trọng của riêng tàu (trùng với khái niệm trọng tải toàn phần (DWT) theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010 của Bộ Giao thông vận tải).

Ngày 10/6/2013, tại công văn số 5383/BGTVT-VT, Bộ Giao thông vận tải đề nghị cho phép Công ty cổ phần Dầu khí FGAS áp dụng Thông tư số 04/TT-BKH&ĐT nhằm tăng cường đội tàu chở khí hóa lỏng đăng ký cờ quốc tịch Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển chuyên dùng, doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam hiện đang trong tình trạng rất khó khăn về tài chính, sản xuất, kinh doanh không có hiệu quả, thua lỗ kéo dài…

Do vậy, tàu vận tải biển chuyên chở khí hóa lỏng trong nước chưa sản xuất được đề cập tại công văn số 303/TT-FG/2013 của Công ty cổ phần dầu khí FGAS đối với dòng hàng 8901.20.50 "- - Tấn đăng ký không quá 5.000" tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 được áp dụng thống nhất với khái niệm "trọng tải" như quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BKH&ĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính thông báo để công ty cổ phần Dầu khí FGAS biết và liên hệ với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Công ty làm thủ tục hải quan để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để ph/h);
- Bộ KH&ĐT (để ph/h);
- Vụ CST (để phối hợp th/h);
- Cục Hải quan tỉnh, tp. (để th/h);
- Lưu: VT, TCHQ (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9762/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn "tấn đăng ký" do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 9762/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/07/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản