Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 975/VP-VX
Về đính chính Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 31 tháng 01 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình tổ chức chi Cục bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Do sơ xuất trong dự thảo văn bản, nên tại khoản 8, Điều 2 Quyết định trên, đã đánh máy sai đoạn “Giúp Giám đốc Sở Xây dựng chương trình quan trắc môi trường…”.

Nay Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin đính chính lại như sau: “Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường…”.

Xin thành thật cáo lỗi./.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương