Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9714/BCT-KHCN
V/v kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng

Bộ Công Thương nhận được công văn số 3204/TCTKTKT-VLN ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng về việc đề nghị miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò khai thác dầu khí. Sau khi xem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng trong thăm dò và khai thác dầu khí do Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương được quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT- BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Theo quy định tại Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu; sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên, sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí có tính đặc thù, nhiều chủng loại khác nhau, yêu cầu kỹ thuật cao nên đến thời điểm hiện tại Bộ Công Thương chưa ban hành được các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng dòng sản phẩm nhập khẩu để phục vụ công tác đánh giá chất lượng sản phẩm. Đồng thời, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được Bộ Công Thương chỉ định cũng chưa có đủ năng lực để thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất công bố.

Trong khi Việt Nam chưa có hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí; các đơn vị đánh giá sự phù hợp được Bộ Công Thương chỉ định chưa có đủ năng lực thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng do nhà sản xuất công bố, Bộ Công Thương tạm thời thừa nhận kết quả kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng do nhà sản xuất công bố. Nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tự chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí do mình công bố.

Đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng tạm thời yêu cầu đơn vị nhập khẩu xuất trình Chứng chỉ (Giấy chứng nhận) chất lượng sản phẩm của lô hàng hóa trước khi xuất xưởng; tiến hành kiểm tra sự phù hợp của bao gói, nhãn hàng hóa và quy cách sản phẩm hàng hóa theo catalogue và các tài liệu có liên quan về công bố chất lượng sản phẩm. Nếu không có sự sai khác giữa tài liệu và thực tế sản phẩm có thể cho thông quan đưa sản phẩm hàng hóa vào sử dụng, kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng, Bộ Công Thương yêu cầu Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại QCVN 02:2008/BCT và các hướng dẫn sử dụng, bảo quản, vận chuyển của nhà sản xuất.

Bộ Công Thương thông tin để Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng biết, triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng tàu; Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng;
- Các Cục; HC, ATMT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng