Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂMHỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/BHXH-QLT
V/v thực hiện quy chế cấp mã s bo him xã hội cho người tham gia theo Quyết định s 346/QĐ-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;
- Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
- Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 ban hành quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các đại lý thu BHXH, BHYT; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ quan quản lý đối tượng) thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Khi cơ quan quản lý đối tượng có phát sinh tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ BNN) thì hướng dẫn người tham gia vào trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam http://baohiemxahoi.gov.vn để tra cứu mã số BHXH.

1. Trường hợp khi tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tỉnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS)

Căn cứ vào mẫu TK1-TS cơ quan quản lý đối tượng kê khai đầy đủ chính xác mã số BHXH vào Mẫu D02-TS; Mẫu D03-TS; Mẫu D05-TS gửi cho cơ quan BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

2. Trường hợp chưa có mã số BHXH: hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.

Khi lập Mẫu D02-TS, Mẫu D03-TS, Mẫu D05-TS gửi cơ quan BHXH phải gửi kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

u ý: Nếu cơ quan quản lý đối tượng không kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ trả hồ sơ để người tham gia và cơ quan quản lý đối tượng kê khai bổ sung.

Yêu cầu các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện theo đúng quy định trên đây, trường hợp có vướng mắc, kiến nghị, liên hệ BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Quản lý thu) để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GĐ (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận - huyện;
- Website BHXH TPHCM;
- Lưu: VT, QLT (Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến