Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 966/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1131/TTr-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình và hoàn thiện dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 03 năm 2012, trong đó lưu ý các vấn đề sau đây:

1. Làm rõ cơ chế kiểm soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ cấu ngành nghề đào tạo (số lượng sinh viên theo các ngành) để đáp ứng hợp lý nhu cầu nhân lực của đất nước đã được dự báo trong Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 thông qua thành lập các trường và mở mã ngành đào tạo…

2. Làm rõ mối quan hệ giữa quy mô đào tạo bình quân của các trường đại học, cao đẳng, số lượng các trường đại học, cao đẳng được quy hoạch và nhu cầu nhân lực cần được đào tạo trong giai đoạn 2012 - 2020, bảo đảm các số liệu không mâu thuẫn với quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ