Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4075/VPCP-KGVX
V/v rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới các trường đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2621/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 5 năm 2014 về hồ sơ dự án thành lập Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Trước mắt, hạn chế tối đa việc thành lập, cho phép thành lập thêm các trường đại học, cao đẳng, trừ những trường đào tạo các ngành công nghệ phục vụ sản xuất và những ngành cần được ưu tiên. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường đại học, cao đẳng trong cả nước để có đề xuất phù hợp về các giải pháp kiện toàn, củng cố và mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b).QT 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định