Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9487/VPCP-PL
V/v xử lý vướng mắc phát sinh trong triển khai thi hành một số luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng.

1. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Văn phòng Chính phủ có Phiếu trình số 11793/PTr-PL, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, thống kê bước đầu những mâu thuẫn, vướng mắc, thiếu đồng bộ phát sinh trong triển khai thi hành một số luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bao gồm:

a) Quy định về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư giữa Luật Đầu tư và Luật Nhà ở;

b) Quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư tại địa bàn nhiều tỉnh của Luật Đầu tư;

c) Quy định không đồng bộ giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai về thời hạn chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất do chậm tiến độ sử dụng đất;

d) Về phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

e) Quy định yêu cầu phải có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư giữa Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường;

g) Quy định khái niệm “doanh nghiệp nhà nước” giữa Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan;

h) Quy định khái niệm “nhà đầu tư”, “chủ đầu tư” giữa các Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng...;

i) Quy định không thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Luật Đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư;

k) Quy định chưa đồng bộ, khả thi về cơ quan thẩm định, trình quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án quy mô lớn, có tính chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật cao, phức tạp của Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành;

l) Quy định về hình thành quỹ đất phát triển dự án giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai;

m) Quy định chồng chéo về xác định nhu cầu sử dụng đất và giới thiệu địa điểm đầu tư giữa Luật Đầu tư và Luật Xây dựng;

n) Quy định về chuyển nhượng dự án giữa các Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai...

2. Về các vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ của các luật nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung quy định xử lý các mâu thuẫn, vướng mắc, thiếu đồng bộ của các Luật vào các dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5 năm 2020); trong đó, các nội dung sửa đổi các mâu thuẫn, vướng mắc nêu trên đề nghị Quốc hội cho phép quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 để sớm xử lý dứt điểm các mâu thuẫn, vướng mắc; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội thông qua các dự án Luật nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, các PTTg; Các Vụ: KTTH, NN, CN, KGVX, QHQT, QHĐP, NC, V.I, TKBT; cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL(3b).PC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng