Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/TTg-CN
V/v giải quyết kiến nghị về thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện theo ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (văn bản số 1913/TTKQH-GS ngày 01 tháng 6 năm 2018 và văn bản đề ngày 13 tháng 7 năm 2018), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6174/BGTVT-VT ngày 11 tháng 6 năm 2018) về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Phương Hiền đối với việc thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty TNHH Phương Hiền về việc thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn như ý kiến của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại các văn bản nêu trên; đảm bảo công khai, minh bạch cũng như quyền đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tình hình thực hiện thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ (sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra trước ngày 31 tháng 8 năm 2018 (đồng thời gửi Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre;
- ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (thay trả lời);
- Cty TNHH Phương Hiền (để biết);
(số 35 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP,
- Lưu: VT, CN (2) pvc 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng