Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4557/BGTVT-VT
V/v thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn một số tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Văn bản số 518/TTg-CN ngày 19/4/2018 về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: “1. Đồng ý thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản nêu trên. Việc thí điểm chỉ thực hiện đối với phương tiện đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật trước khi lưu hành Thời gian thí điểm 03 năm.”

Để thực hiện nghiêm và có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch và văn minh đô thị, giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trân trọng đề nghị UBND tỉnh, thành phố nêu trên triển khai thực hiện như sau:

1. Đối với các địa phương: Sơn La, Lâm Đồng, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu

Bộ GTVT đã nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: gồm: (1) Sơn La (Công văn số 3014/UBND-KT ngày 20/09/2017 có 01 đơn vị); (2) Lâm Đồng (Công văn số 3074/UBND-GT ngày 22/05/2017 gửi kèm Đề án của Công ty TNHH Dalat City Tour); (3) Bến Tre (Công văn số 4152/UBND-KT ngày 14/9/2017 gửi kèm Đề án của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Lô Hội); (4) Tây Ninh (Công văn số 2493/UBND-KTN ngày 18/9/2017 gửi kèm Đề án của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh); (5) Phú Yên (Công văn số 4518/UBND-ĐTXD ngày 17/08/2017 có 02 đơn vị và do Sở GTVT Phú Yên lập Đề án); (6) Ninh Thuận (Công văn số 3917/UBND-GT ngày 21/9/2017 gửi kèm Đề án của Công ty TNHH Phát Hoàng Long) và gửi bổ sung Đề án chi tiết ngày 18/12/2017); (7) Bạc Liêu (Công văn số 2624/UBND-KT ngày 18/7/2017 có 01 đơn vị).

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Lâm Đồng, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

1.1. Phê duyệt Đề án thí điểm do các doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình.

1.2. Giao Sở GTVT:

a) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp đã được phê duyệt thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế sử dụng Xe được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014; thực hiện kiểm tra lưu hành an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong khu vực hạn chế.

b) Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã liên quan báo cáo, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với Xe theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

c) Hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư phương tiện và thực hiện các quy định theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT , cụ thể:

- Về Xe là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy bằng động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc xăng, có kết cấu để chở người, hai trục, ít nhất bốn bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái)”; Xe tham gia giao thông phải có: Giấy đăng ký và biển số Xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Giấy chứng nhận lưu hành còn hiệu lực, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

- Về người điều khiển Xe: Người điều khiển Xe phải có Giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên.

- Chấp hành quy định khi tham gia giao thông: Việc chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Chính phủ và áp dụng theo loại phương tiện tương tự xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống. Cam kết và thực hiện chỉ tổ chức cho phương tiện hoạt động trong phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động do UBND tỉnh quy định.

d) Sau 6 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo; định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thí điểm về Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với tỉnh Lạng Sơn (bổ sung thí điểm tổ chức hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chạy xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế theo nhu cầu thực tế của địa phương)

a) Phê duyệt Đề án thí điểm do các doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình.

b) Giao Sở GTVT thực hiện các nội dung Bộ GTVT đã hướng dẫn tại mục 1 Văn bản số 8187/BGTVT-VT ngày 25/7/2017.

3. Đối với các địa phương có nhu cầu nhưng chưa được thí điểm

Hiện tại, ngoài 28 địa phương đã được phép thí điểm, Bộ GTVT đã nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Kon Tum (đã có Đề án gửi sau thời điểm Văn bản số 565/BGTVT-VT ngày 17/01/2018) và một số địa phương khác có nhu cầu nhưng chưa có Đề án. Các địa phương này có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế nhưng chưa có đề án, phương án hoặc có đề án, phương án hoạt động nhưng chưa đảm bảo các nội dung yêu cầu của quy định hiện hành. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

3.1. Chỉ đạo Sở GTVT hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gn động cơ (chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng) để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình xây dựng Đề án chi tiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thống nhất và gửi về Bộ GTVT trước ngày 30/6/2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau thời hạn này, thực hiện theo chỉ đạo tại mục 3 Văn bản số 518/TTg-CN: “3. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất bổ sung loại phương tiện nêu trên trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật giao thông đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định”, Bộ GTVT sẽ tổng hợp Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng tiếp nhận (không tăng thêm địa phương thí điểm) cho đến khi sửa đổi xong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đưa vào hoạt động chính thức khi Luật sửa đổi được Quốc hội thông qua (có hiệu lực).

3.2. Khi chưa được cho phép thí điểm hoạt động loại hình này thì giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn địa phương không để các trường hợp hoạt động tự phát dẫn đến không quản lý được và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

3.3. Văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh và Đề án chi tiết kèm theo gửi về Bộ GTVT (số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, file mềm gửi qua địa chỉ Email: vuvantai@mt.gov.vn và phongdq@mt.gov.vn, điện thoại 0912135693) để thống nhất tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ KHCN;
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh: Sơn La, Lâm Đồng, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Lạng Sơn;
- Các đơn vị thí điểm (do Sở GTVT sao gửi công văn này);
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ