Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/VPCP-KSTT
V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về CPĐT với các Ban Chỉ đo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 271/BTTTT-THH ngày 31 tháng 01 năm 2020 về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (lưu ý Chương trình: (1) Báo cáo chung do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày (kết quả vừa qua và phương hướng); (2) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo thêm một số nội dung về cải cách hành chính, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia,...; (3) thảo luận chung; (4) Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; (5) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ).

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo phát biểu khai mạc, kết luận tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến nêu trên hiệu quả, thiết thực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ, Cục, đơn vị: TH, TCCB, QT, TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3) Trung.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng