Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/TCT-DNL
V/v hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4850/CV-KSTC.20 ngày 04/12/2020 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định về thu nhập khác:

“15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ACB nhận được khoản hỗ trợ bằng tiền từ Sun Life Việt Nam sau khi hai bên ký hợp đồng để ACB trở thành đại lý phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong vòng 15 năm cho Sun Life Việt Nam và khoản thu nhập này ACB nhận được không nhằm thực hiện các dịch vụ như sửa chữa, bảo hành, quảng cáo, khuyến mại thì ACB thực hiện khai nộp thuế TNDN. Khoản thu nhập tính thuế TNDN được xác định một lần và không thực hiện phân bổ cho nhiều kỳ, thời điểm xác định thu nhập để tính thuế TNDN là thời điểm Ngân hàng nhận được khoản hỗ trợ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Á Châu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC, CS, KK;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN

Nguyễn Văn Phụng