Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9264/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa tiêu dùng chuyển cửa khẩu từ cảng Hải Phòng về ICD M Đình

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 6254/HQHP-GSQL ngày 22/7/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại công văn hướng dẫn số 789/TTg-KTTH ngày 26/4/2014 của Văn phòng Chính phủ và tại Mục 3 công văn 8669/BTC-TCHQ ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính quy định đối với hàng hóa được chuyển về ICD Mỹ Đình thì ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo hình thức quà biếu, tặng được chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình để làm thủ tục.

Liên quan đến mã loại hình hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, ngày 01/4/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2765/TCHQ-GSQL về mã loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS. Theo đó, loại hình hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng đã được đưa vào loại hình H11 - Hàng hóa nhập khẩu khác.

Do đó, việc chuyển cửa khẩu đối với loại hình hàng hóa áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình của người khai hải quan là hàng hóa tiêu dùng (bao gồm cả ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo hình thức quà biếu, tặng).

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ vào các quy định hiện hành, công văn số 789/TTG-KTTH ngày 26/4/2014 của Văn phòng Chính phủ và công văn 8669/BTC-TCHQ ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục hải quan áp dụng cơ chế thí điểm chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh