Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9240/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lee&Co VN
Địa chỉ: 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
MST: 0304776073

Trả lời văn thư số 01/CV-LEECO-2016 ngày 22/8/2016 của Công ty về chi phí được trừ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 26/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Trường hợp Công ty là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Khu căn hộ chung cư cao tầng Natural Poem tại 629 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, theo trình bày từ năm 2006 đến năm 2014 có phát sinh chi phí tư vấn, thiết kế dự án. Tuy nhiên, hiện nay do Công ty thay đổi thiết kế dự án, hình thức quản lý dự án nên Công ty không có kế hoạch sử dụng sản phẩm dịch vụ tư vấn trên thì về nguyên tắc khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp).

Về nghiệp vụ hạch toán kế toán đối với khoản chi phí tư vấn thiết kế dự án trên đề nghị Công ty thực hiện theo các quy định về chế độ kế toán do Bộ Tài Chính ban hành hoặc liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính để được xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
Hiền 27547(2004)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga