Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9148/BTC-PC
V/v đăng ký thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính need_replace_back và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật này

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Về việc đăng ký Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính need_replace_back và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật này theo đề nghị tại công văn số 4719/BTP-PLHSHC ngày 14/6/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đăng ký các Thông tư sau:

1. Thông tư quy định về biên lai thu tiền phạt; thủ tục thu nộp tiền phạt và tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí từ NSNN cho công tác xử phạt vi phạm hành chính.

2. Thông tư hướng dẫn Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

3. Thông tư thay thế Thông tư số 193/2009/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

4. Thông tư hướng dẫn Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực chứng khoán.

5. Thông tư hướng dẫn Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

6. Thông tư xử phạt VPHC trong lĩnh vực thuế.

7. Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành TK, CLP, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước.

8. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính bao gồm cả tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCNH, Vụ HCSN, Vụ CST;
- Cục QLCS, Cục QLG, Vụ CĐKT;
- TCT, TCHQ, TCDTNN, KBNN;
- UBCKNN, Cục QLGSBH;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9148/BTC-PC năm 2013 về đăng ký thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn Luật này do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 9148/BTC-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 15/07/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản