Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9143/VPCP-KTTH
V/v Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 146/TTr- NHNN ngày 03 tháng 11 năm 2023 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Ban Chỉ đạo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát kỹ, hoàn thiện dự thảo Quy chế, trình Trưởng Ban Chỉ đạo trong tháng 11 năm 2023, bảo đảm phù hợp với quy định của Quyết định số 23/2023/QĐ- TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; Ban Chỉ đạo không thực hiện chức năng quản lý nhà nước; tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan; bổ sung tổng hợp báo cáo rõ về những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, nội dung Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là các ý kiến còn khác nhau, chưa thống nhất (nếu có).

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 146/TTr-NHNN ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TCCV;
- Lưu: VT, KTTH (2) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9143/VPCP-KTTH năm 2023 về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 9143/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/11/2023
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Thị Thu Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/11/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản