Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 911/BYT-TDCT
V/v hướng dẫn triển khai Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1893/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 (gọi tắt là Quyết định 1893/QĐ-TTg). Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Mục tiêu của việc ban hành Quyết định 1893/QĐ-TTg

Phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cụ thể:

1) Phát triển toàn diện y dược cổ truyền.

2) Kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển y dược cổ truyền.

b) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về y dược cổ truyền.

c) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, chú trọng “Nghiên cứu xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn năng lực bậc đại học cho ngành y dược cổ truyền”.

d) Tiếp tục thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị các bệnh viện y dược cổ truyền theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phát triển y tế cơ sở thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.

e) Phát huy vai trò các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền trong việc tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, thương mại hóa sản phẩm, thuốc cổ truyền.

g) Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền; về các thành tựu của y dược cổ truyền, tổ chức các hoạt động tôn vinh danh y, thầy thuốc y dược cổ truyền; tăng cường công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo về y dược cổ truyền.

h) Hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về y dược cổ truyền, tập trung hợp tác trong các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và học tập kinh nghiệm các nước có nền y dược cổ truyền phát triển.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Y tế: Bộ Y tế sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg của Bộ Y tế

2. Đối với các bộ có liên quan: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Quyết định để triển khai thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Quyết định 1893/QĐ-TTg , Thủ tướng chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương, bố trí ngân sách và các nguồn lực của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Để triển khai nội dung này, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung công việc sau:

 (1) Thành lập Ban chỉ đạo tại địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Quyết định 1893/QĐ-TTg .

 (2) Chỉ đạo Sở Y tế phổ biến quyết định 1893/QĐ-TTg đến toàn bộ hệ thống y tế tại địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả.

 (3) Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với sở, ban, ngành và các Hội nghề nghiệp liên quan tại địa phương khẩn trương tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1893 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1893/QĐ-TTg , đặc biệt trong kế hoạch các địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Kiện toàn nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y dược cổ truyền tại tuyến tỉnh và tuyến huyện;

- Kiện toàn màng lưới khám, chữa bệnh:

+ Đối với 06 tỉnh chưa có Bệnh viện y dược cổ truyền, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm thành lập bệnh viện y dược cổ truyền và đưa vào hoạt động có hiệu quả theo quy định; đối với các tỉnh đã có bệnh viện, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển bệnh viện theo Quyết định 362/QĐ-TTg , ngày 11/3/2014 về việc Phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện YHCT toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025;

+ Tiếp tục kiện toàn khoa y học cổ truyền trong bệnh viện đa khoa theo hướng dẫn tại Thông tư số 01 /2014/TT-BYT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước và bộ phận khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường;

- Đối với các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong Quyết định, các địa phương khi xây dựng Kế hoạch cần có lộ trình, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng Kế hoạch thực hiện, trên cơ sở đó phân bổ nguồn lực phù hợp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và làm cơ sở để tiến hành sơ kết, tổng kết;

- Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực y dược cổ truyền: Tối thiểu 2 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, thành phố/ 01 năm;

- Phát triển cây dược liệu trong cơ cấu cây trồng địa phương, tăng tỷ lệ sử dụng dược liệu, thuốc trong nước;

- Nghiên cứu thành lập trung tâm bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền tại các địa phương để kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền đặc thù tại các địa phương;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về y dược cổ truyền trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân;

- Định kỳ hằng năm tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo Chính phủ (qua Bộ Y tế) để tổng hợp theo quy định. Việc thống kê số liệu phục vụ công tác sơ kết, tổng kết các địa phương căn cứ vào Quyết định 4822/QĐ-BYT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y dược cổ truyền và cách ghi chép hàng năm để thống kê và tổng hợp số liệu báo cáo.

 (4) Quan tâm đầu tư ngân sách cho công tác phát triển y dược cổ truyền, hằng năm có kế hoạch phân bổ ngân sách cho việc triển khai các hoạt động phát triển y dược cổ truyền nói chung và triển khai thực hiện Quyết định 1893/QĐ- TTg nói riêng tại địa phương, ưu tiên triển khai các Dự án kèm theo Quyết định.

 (5) Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các thế mạnh của địa phương, các địa phương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để phát huy tiềm năng, thế mạnh về y dược cổ truyền tại địa phương.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Y tế để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin phản ánh về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội hoặc liên hệ qua (1) Đ/c TS.BS. Hoàng Thị Hoa Lý, Chánh văn phòng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, ĐT: 0912081218; (2) Đ/c ThS.BS. Nguyễn Trọng Quỳnh, Phó Chánh văn phòng Cục quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, ĐT: 0916586409.

Xin Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: KH&CN, TN&MT, GD&ĐT, TT&TT, Tài chính, Công thương, NN&PTNT (để phối hợp thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, YDCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn