Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9097/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Điều 41 Luật Hải quan

Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng,
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Ngày 24/5/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại cảng biển thực hiện Điều 41 Luật Hải quan, Quyết định số 1835/QĐ-TCHQ ngày 22/6/2016 về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng; Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau:

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh cảng trên địa bàn quản lý có kế hoạch, lộ trình, cam kết và báo cáo với cơ quan Hải quan về thời gian triển khai thực hiện các quy định nêu trên. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo kịp thời để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để chỉ đạo t/h);
- Cục GSQL về HQ (để p/h t/h);
- Cục CNTT&TK HQ (để p/h t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn