Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8825/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Điều 41 Luật Hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6063/HQHP-GSQL ngày 18/07/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc về việc triển khai Điều 41 Luật Hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ đưa ra khu vực kho, bãi; Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

- Tại Điều 1, Điều 2 Quy trình ban hành kèm Quyết định 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2016 của Tổng cục Hải quan quy định phạm vi, đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tại cảng biển đáp ứng Điều kiện kết nối hệ thống thông tin với cơ quan Hải quan; do vậy, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Hải quan trực thuộc và các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tại khu vực cảng biển có liên quan áp dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định 1500/QĐ-TCHQ nêu trên.

- Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo kịp thời để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TK HQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh