Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9044/CT-TTHT
V/v: kê khai thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Thiết Bị Lệ Nguyên
Địa Chỉ: 127 đường 19 Khu đô thị An Phú-An Khánh, P.An Phú, Q.2
Mã số thuế: 0311733063

Trả lời văn thư số 01/LN/2016 ngày 11/8/2016 của Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thi hành một số Điều của Luật Quản lý Thuế:

“3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.”

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;

Trường hợp của Công ty trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, theo trình bày có ký hợp đồng nhận thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị điện tại tỉnh Long An với chủ đầu tư là Sở Y tế Long An, kinh phí thực hiện công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thì Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 2% trên số tiền thanh toán giá trị khối lượng công trình, hạng mục công trình (tổng tiền thanh toán). Thời điểm khấu trừ thuế GTGT là khi chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành cho Công ty.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 2;
- P.Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga