Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9041/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới

Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới.

Ngày 07/9/2016 Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có công văn số 1348/HQLC-NV báo cáo vướng mắc hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện thanh toán trong thương mại biên giới theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với việc thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Ngày 07/6/2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Đối với việc thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 17/2004/QĐ- NHNN ngày 05/01/2004 về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

- Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004 về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào.

Các văn bản trên chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 thì các văn bản đang còn hiệu lực. Do đó, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh