Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9031/BNN-TCTL
V/v cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy li liên tnh

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Tổng cục Thủy lợi tổ chức các Đoàn công tác làm việc với các sở, ngành và Công ty quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên quan đến hai tỉnh trở lên (công trình thủy lợi liên tỉnh) tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thực hiện hệ thống văn bản pháp luật về Thủy lợi.

Kết quả làm việc cho thấy các cơ quan, đơn vị có liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai pháp luật về Thủy lợi; tuy vậy, trong quá trình thực hiện quy định về cấp giấy phép cho hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi còn một số tồn tại, cụ thể: (i) Còn nhiều tổ chức, cá nhân xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải có phép nhưng chưa được cấp giấy phép; (ii) Giấy phép cấp cho tổ chức, cá nhân xả nước thải vào công trình thủy lợi đã hết hạn nhưng không thực hiện gia hạn mà vẫn tiến hành xả thải; (iii) Công trình thủy lợi có nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt nhưng giấy phép cấp cho tổ chức, cá nhân xả nước thải sau xử lý đạt cột B của Quy chuẩn quốc gia về xả nước thải; (iv) Trình UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi liên tỉnh và việc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xem xét hồ sơ và trình UBND tỉnh, thành phố cấp giấy phép sau ngày 01/7/2018 (Luật Thủy lợi có hiệu lực);

Để khắc phục các tồn tại trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã:

a) Tiếp tục rà soát, thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân đang xả nước thải vào công trình thủy lợi liên tỉnh; thu thập các tài liệu (Giấy phép xả nước thải và các tài liệu liên quan) gửi về Tổng cục Thủy lợi để phục vụ cho việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật về Thủy lợi;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm công trình thủy lợi:

- Đối với các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải xin phép mà chưa có giấy phép hoạt động: lập Biên bản vi phạm hành chính, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào công trình theo quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định số 67/2018/NĐ-CP;

- Đối với các tổ chức cá nhân đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng hết thời hạn sử dụng mà vẫn đang tiến hành hoạt động: tiến hành xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định;

c) Rà soát và tham mưu UBND tỉnh, thành phố có biện pháp xử lý đối với các giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi cấp không đúng về thẩm quyền, thủ tục và nội dung quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP đã cấp cho tổ chức, cá nhân xả nước thải vào công trình thủy lợi.

d) Tổng hợp kết quả thực hiện việc cấp giấy phép, công tác xử lý vi phạm công trình thủy lợi báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 hằng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Công ty, đơn vị khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh:

a) Thực hiện đầy đủ đúng quy định về trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước trong công trình thủy lợi; rà soát, thống kê, lập biên bản và kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xử lý kịp thời với các hành vi vi phạm công trình thủy lợi, vi phạm quy định nội dung của Giấy phép của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

b) Thỏa thuận việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và giám sát việc thực hiện quy định của giấy phép đã cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về Thủy lợi;

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố có liên quan;
- Công ty, đơn vị khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng