Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8983/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 6953/UBND-CN1 ngày 06 tháng 9 năm 2019) về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai xây dựng Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục