Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo kết quả thẩm định số 8802/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019) về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có ý kiến kết luận rõ Dự án đã đủ cơ sở pháp lý để Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời, làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Tài chính, QP, CA, XD;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục