Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8907/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần DHC Suối Đôi.
(Số 93 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 65/2016/CV/DHCSĐ ngày 18/8/2016 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi phản hồi kết quả phân tích phân loại hàng hóa nhập khẩu của Tổng cục Hải quan số 7672/TB-TCHQ ngày 10/8/2016. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở thông số kỹ thuật, đặc Điểm cấu tạo và công dụng của mặt hàng được thể hiện trong các tài liệu đính kèm bộ hồ sơ nhập khẩu, mặt hàng đáp ứng mô tả và chú giải chi Tiết nhóm 87.04. Do đó, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 7672/TB-TCHQ ngày 10/8/2016, mã số 8704.90.91 là phù hợp với thông số kỹ thuật, đặc Điểm cấu tạo và công dụng của mặt hàng này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần DHC Suối Đôi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng (thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh