Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2540/BQLDA6-KTKH ngày 21/10/2015 của Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Đối với Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3 đoạn km280-km284 và gói thầu số 4 đoạn km296- km299 của Dự án Đầu tư nâng cấp QL4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, mức lương để xác định chi phí nhân công thực hiện theo quy định của Nhà nước, trong hợp đồng các bên đã thống nhất giá ca máy và nhân công được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi và có quy định hướng dẫn cụ thể. Vì vậy đối với các gói thầu này, việc điều chỉnh chi phí nhân công của hợp đồng như nêu tại văn bản số 2540/BQLDA6-KTKH là phù hợp. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu và các quy định tương ứng với giai đoạn quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo đúng quy định, giải quyết thỏa đáng quyền lợi và trách nhiệm các bên.

Ban quản lý dự án 6 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh