Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8835/VPCP-KGVX
V/v đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 206/TTr-BVHTTDL ngày 05 tháng 9 năm 2019, ý kiến các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3339/LĐTBXH-TCGDNN ngày 13 tháng 8 năm 2018), Tài chính (Công văn số 10527/BTC-HCSN ngày 29 tháng 8 năm 2018), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 4700/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 10 năm 2018), về việc đặt hàng đào tạo một số ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, truyền thống khó tuyển sinh, đang thiếu nhân lực tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn việc giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu thuộc một số ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, truyền thống khó tuyển sinh, đang thiếu nhân lực (do ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí đào tạo) theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; bảo đảm thực hiện việc tuyển sinh từ năm học 2020 - 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, GDĐT, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp