Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88343/CT-TTHT
V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga - Chi nhánh Sở giao dịch
Đ/c: Tầng 1+2 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; MST: 0102100878-005

Trả lời công văn số 1531/1CV-VRBSGC ngày 09/10/2019 của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga - Chi nhánh Sở giao dịch (sau đây gọi là Ngân hàng) theo Phiếu chuyển số 905/PC-TCT ngày 04/11/2019 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành:

“3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử:

+ Tại Khoản 3 Điều 3 hướng dẫn về hóa đơn điện tử:

“3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đi, lưu trữ hoặc hin thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cn thiết.”

+ Tại Khoản 1 Điều 7 hướng dẫn về Khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử:

“1. Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền - nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các t chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật...”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 hướng dẫn về lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử:

“1. Người bán, người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử đ ghi s kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thng của t chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì t chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến đ bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện t.

2. Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Nội dung của hóa đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cn thiết;

b) Nội dung của hóa đơn điện tử được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép th hiện chính xác nội dung hóa đơn điện tử đó;

c) Hóa đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hóa đơn điện t.”

+ Tại Điều 12 hướng dẫn về chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyn đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyn đi sang hóa đơn giy đ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điu này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giy đ phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyn đi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Điu kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện t sang hóa đơn giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyn đi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã đưc chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thc hin theo quy định của pháp luật v chuyển đổi chứng từ điện tử.

4. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyn đi và hóa đơn điện tử gốc - hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYN ĐI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); h và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyn đi; thời gian thực hiện chuyển đổi.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.

Đối với hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông: người bán hàng hóa được chuyển đổi, hóa đơn điện tử chuyển đổi phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.

Đối với hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán: người mua, người bán được chuyển đổi, hóa đơn điện tử chuyển đổi phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga - Chi nhánh Sở giao dịch được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng TKT 1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường