Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8823/VPCP-KGVX
V/v dự thảo báo cáo Quốc hội về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 3809/LĐTBXH-VPQGGN ngày 30 tháng 9 năm 2016) về dự thảo Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ kèm theo văn bản số 3809/LĐTBXH-VPQGGN nêu trên.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng