Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6250/VPCP-VX
V/v báo cáo Quốc hội về tình hình 4 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 3808/BLĐTBXH-PCTNXH ngày 18 tháng 10 năm 2007) về việc phê duyệt dự thảo báo cáo Quốc hội kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội: thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung dự thảo báo cáo do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội soạn thảo; giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh báo cáo, ký thừa ủy quyền Chính phủ trình Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- UBND thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh,   các tỉnh: Quảng Ninh, Tây Ninh,  Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,  các Vụ: NC, TH, TTTTBC;   Website CP,
- Lưu: VT, VX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản