Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 88/GSQL-GQ1
V/v thực hiện văn bản pháp luật.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 243/HQHCM-GSQL và số 244/HQHCM-GSQL ngày 02/02/2012 của Cục Hải quan TP.HCM về thực hiện một số văn bản pháp luật của Bộ quản lý chuyên ngành mới ban hành, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương:

Thông tư nêu trên có liên quan đến thủ tục hải quan, hiện tại Tổng cục Hải quan chưa nhận được văn bản qua nguồn văn thư và Công báo Chính phủ, trong khi chờ văn bản chính thức, đơn vị căn cứ văn bản đã khai thác được trên trang website của Bộ Công Thương để triển khai phối hợp thực hiện.

2. Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011 của Bộ Y tế:

Thông tư nêu trên ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế, là tiền đề để Bộ Y tế ban hành văn bản quy định tiếp theo về trình tự thủ tục quản lý chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa này. Khi có văn bản của Bộ Y tế, trong đó quy định cụ thể về thủ tục, giấy tờ chủ hàng phải nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thì đơn vị triển khai phối hợp thực hiện.

3. Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải:

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư quy định nguyên tắc quản lý chất lượng hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 được thực hiện tại thời điểm trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa ra thị trường hoặc đưa vào khai thác, sử dụng. Quy định này không áp dụng khi làm thủ tục hải quan. Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Ngô Minh Hải