Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/TCHQ-HTQT
V/v thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 136/BNG-LS đề ngày 17/01/2012 của Bộ Ngoại giao thông báo quy định mới của Hàn Quốc đối với khách nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc, nội dung như sau:

Từ ngày 01/01/2012, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống nhận dạng bằng sinh trắc học, theo đó các khách nước ngoài khi làm thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc phải làm thủ tục để lấy dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt. Tuy nhiên, những người dưới 17 tuổi, các quan chức Chính phủ nước ngoài, các Tổ chức quốc tế và các thành viên gia đình đi theo, khách mời của Thủ trưởng các Cơ quan hành chính Trung ương Hàn Quốc được miễn làm các thủ tục này.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Toàn