Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3198/VPCP-QHQT
v/v giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Y tế, Quốc phòng, Giao thông vận tải,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 75/UBND-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2020 về đề nghị cho phép nhân sự Trung Quốc sang Việt Nam làm việc tại Dự án điện rác Sóc Sơn – Hà Nội; và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 2479/UBND-NV ngày 15 tháng 4 năm 2020 về đề nghị giải quyết thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật cao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài (chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao) vào làm việc tại Việt Nam.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp các Bộ và cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (bản sao Công văn gửi kèm theo) và những trường hợp tương tự như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 118/TB-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2020.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ đối với doanh nghiệp việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
các Vụ: TH, KGVX, QHĐP, NC;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng