Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8783/VPCP-KSTT
V/v nghiên cứu áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 561/HĐTV ngày 28 tháng 7 năm 2017) về đề xuất nghiên cứu việc áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu toàn diện về những vấn đề liên quan đến việc áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ, cơ quan biết, thực hiện. (Xin gửi kèm theo Báo cáo của Hội đng tư vấn cải cách thủ tục hành chính)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT (2). Tho

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 8783/VPCP-KSTT năm 2017 về nghiên cứu áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 8783/VPCP-KSTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/08/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/08/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản