Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8734/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc Thư bảo lãnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Thắng Lợi.
(Số 1518 Chung cư Vũng Tàu Seaview 1 -Trung tâm đô thị Chí Linh - Phường 10 - Tp. Vũng tàu).

Trả lời công văn số 08/2016 ngày 10/8/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi (dưới đây gọi là Công ty) phản ánh về việc Thư bảo lãnh không được cơ quan hải quan chấp nhận và sau khi nghiên cứu công văn số 2381/HQHCM-TXNK ngày 31/8/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về bảo lãnh thuế:

1.1 Điểm b Khoản 1 Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp đã được tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh đối với từng tờ khai mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp (nếu có), thì tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp thay người nộp thuế theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Khoản 2 Điều 114 Luật Quản lý thuế

Theo quy định trên, về nguyên tắc khi hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp (nếu có) thì tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm nộp thay người nộp thuế. Theo đó, đối chiếu với trường hợp của Công ty, khi hết thời hạn bảo lãnh (Thư bảo lãnh số: BLTTT.VTA.9073.150416 của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, thời hạn bảo lãnh là hết ngày 13/7/2016) Công ty chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu cũng không nộp thay Công ty tiền thuế, tiền chậm nộp nên việc ngày 27/7/2016 Công ty xuất trình bảo lãnh khác của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (Thư bảo lãnh số 08060000003544) để gia hạn bảo lãnh là không phù hợp với quy định.

1.2 Phản ánh của Công ty về việc công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực III không chấp nhận thư bảo lãnh và gây khó khăn cho Công ty, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Xét khiếu nại của Công ty về việc ấn định thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 11271/BTC-TCHQ ngày 15/8/2016 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ấn định thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất 10% đối với các tờ khai năm 2013, 2014 của Công ty là đúng quy định. Vì vậy, theo Điều kiện: “Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng về xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nêu trên” tại công văn số 2921/TCHQ-TXNK, đề nghị Công ty khẩn trương nộp đủ số tiền ấn định thuế giá trị gia tăng còn nợ vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái