Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/BYT-VPB1
V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ ban hành kết luận của Phó Thủ tướng về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị trong giai đoạn 2016-2020, trước mắt là trong năm 2016 và các nội dung nêu tại Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ (Xin gửi kèm theo) phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn tại Đơn vị và địa phương, lồng ghép với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm.

2. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua, nhất là Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm đối với toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Đơn vị. Tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ pháp luật của Đơn vị.

3. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của Hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, quản lý chặt chẽ an toàn thông tin mạng. Đấu tranh ngăn chặn tội phạm liên quan liên quan đến “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp; tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

4. Tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra, thanh tra các vụ việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Đơn vị.

5. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ phận chuyên trách và cân đối ngân sách (có mục chi) chi thường xuyên về công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh trật tự của Đơn vị.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế khi có vụ việc xảy ra tại Đơn vị. Thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế theo số điện thoại: 04 362732255, 0912 218578./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- VP BCĐ 138 Quốc gia (để b/c);
- VP: Ban cán sự Đảng, Đảng ủy;
- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB (để thực hiện);
- Công đoàn Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến