Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2639/BYT-TTrB
V/v tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì Đề án số 15 về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế. Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các cơ sở y tế) thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an, Bộ Y tế, các cấp, các ngành về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế.

2. Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền sở tại, cơ quan Công an trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/09/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế, Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an để làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế. Đề cao cảnh giác với các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở y tế, nhất là trong các cơ sở y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh nêu trên.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an trong thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm các cơ sở y tế an toàn tuyệt đối; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự thường xuyên tại các cơ sở y tế.

4. Tiếp tục phối hợp thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia và Bộ Y tế; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự; phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 389 Trung ương.

5. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương tiện, kinh phí từ nguồn kinh phí của đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

6. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Bộ Y tế (Thanh tra Bộ Y tế, số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Tp. Hà Nội) để có giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo 138/CP - Bộ Công an (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTRB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên