Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8699/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1113/HQĐT-NV ngày 29/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc vướng mắc trong xử lý thuế đối với Công ty Cổ phần Quốc Huy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba quá hạn 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể; Căn cứ công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 hướng dẫn các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp nhập khẩu mặt hàng gỗ, rượu, bia, thuốc lá sau đó xuất khẩu nhưng quá 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu.

Trường hợp Công ty CP Quốc Huy tạm nhập khẩu 52,021 m3 gỗ Cẩm theo các tờ khai số 10/NTA01/B49G ngày 07/3/2014; số 16/NTA01/B49G ngày 20/3/2014; số 18/NTA01/B49G ngày 26/3/2014 sau đó tái xuất khẩu sang nước thứ ba theo tờ khai xuất khẩu số 300382435901/B13 ngày 8/4/2015 đã quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu đến ngày xuất khẩu nên không được hoàn thuế theo hướng dẫn tại công văn số 19128/BTC-TCHQ. Cục Thuế XNK đã có công văn số 1556/TXNK-CST ngày 28/8/2015 để trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp theo hướng tính từ thời Điểm nhập khẩu đến thời Điểm tái xuất đã quá hạn 365 ngày nên doanh nghiệp không được hoàn thuế.

Ngày 15/2/2016, Công ty CP Quốc Huy có công văn số 0112/CV-QH đề nghị xem xét xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp với lý do trường hợp của Công ty tính từ ngày mở tờ khai chuyển loại hình kinh doanh (ngày 19/6/2014) đến ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu (ngày 8/4/2015) chưa quá 365 ngày.

2. Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã lấy kiến kiến tham gia của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) về trường hợp của Công ty CP Quốc Huy. Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Hải quan và ý kiến tham gia của các đơn vị, Bộ Tài chính đã đồng ý với đề xuất của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập được chuyển sang loại hình nhập kinh doanh sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba chưa quá hạn 365 ngày kể từ ngày chuyển loại hình đến ngày thực xuất khẩu, thủ tục hoàn thuế đối với trường hợp này được hướng dẫn tại công văn số 5315/TCHQ-TXNK.

3. Về thẩm quyền ký văn bản: Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Tờ trình ngày 23/5/2016 của Tổng cục Hải quan, theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan ký văn bản trả lời Công ty CP Quốc Huy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ, ngày 7/6/2016 Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5315/TCHQ-TXNK hướng dẫn Công ty CP Quốc Huy và Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện.

Như vậy, việc xử lý hoàn thuế cho Công ty CP Quốc Huy đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính phù hợp với thẩm quyền được quy định tại Khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và thủ tục hoàn thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại công văn số 5315/TCHQ-TXNK.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái