Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8695/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý vi phạm đối với khai sai mã số lần đầu

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 919/HQKH-NV đề ngày 31/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc xử lý vi phạm đối với trường hợp khai sai mã số lần đầu phát hiện trong kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi Tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải