Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8674/VPCP-KTTH
V/v đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7779/BKHĐT-QLKTTW ngày 22 tháng 9 năm 2016 về thực hiện đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, lồng ghép nội dung đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tình hình các nguồn lực của nền kinh tế hiện nay theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 294/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp