Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/TCLN-KHTC
V/v tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn vi công tác quản lý bảo vệ rừng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh;
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

Thực hiện Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN , ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật; nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường (DVMTR) gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị:

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền DVMTR kịp thời, đầy đủ để chủ rừng có kinh phí phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Trường hợp chủ rừng để mất rừng, phá rừng thì không được chi trả tiền DVMTR tương ứng với diện tích bị mất, bị phá; đồng thời, Quỹ khẩn trương tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức tuyên, phổ biến chính sách, pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần hạn chế, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- UBND cấp tỉnh (báo cáo và phối hợp chỉ đạo);
- Quỹ BV&PTR VN;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Bá Ngãi