Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8606/BKHĐT-CLPT
V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 xác định “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...” là một trong ba đột phá chiến lược. Để cụ thể hóa nội dung này, trong giai đoạn vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản sau:

(1). Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 (Quyết định số 597/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011);

(2). Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011);

(3). Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 (Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012).

Tại các văn bản nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ cụ thể tại: (i) Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 (gọi tắt là Quyết định số 579) bao gồm Chương trình Hành động thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 579); (ii) Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Quyết định số 1216); (iii) Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chỉ thị 18).

- Các Bộ, ngành Trung ương định kỳ đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành mình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ ngành, địa phương tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch nêu trên. Để có đủ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Báo cáo sơ kết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan xây dựng Báo cáo đánh giá sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (theo chức năng nhiệm vụ) và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của đơn vị mình (theo đề cương gợi ý chi tiết kèm theo) gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2016 theo địa chỉ: Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 04.38464956; 0906236486; 0904145493; báo cáo bản mềm (file) xin gửi song song về địa chỉ: tungdt_dsi@mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VCLPT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN