Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8576/CT-TTHT
V/v:
y quyền ký tên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hội Nhập Phát Triển Đông Hưng
Địa chỉ: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312629241

Trả lời văn thư ngày 08/08/2016 của Công ty về ủy quyền ký tên, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật quản lý thuế quy định ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế:

“Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

Người nộp thuế là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự.

Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền”.

Căn cứ Khoản 2d, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

Về nguyên tắc, thủ trưởng đơn vị (Giám đốc Công ty) được ủy quyền cho người bán hàng ký tên trên hóa đơn. Người đại diện pháp luật của Công ty được ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, đầu năm 2016 ông Lâm Minh Huy là Chủ tịch đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có ký giấy ủy quyền cho Quản lý các Chi nhánh ký tên trên hóa đơn GTGT bán ra tại siêu thị, giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016. Từ ngày 06/07/2016 người đại diện pháp luật của Công ty là Ông Hashegawa (Tổng Giám đốc) theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 ngày 06/07/2016 thì việc ủy quyền ký tên trên hóa đơn của Ông Huy trước đây chỉ được thực hiện đến ngày 05/07/2016. Trường hợp Ông Hashegawa không có mặt tại Công ty thì phải có văn bản hợp pháp ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT4;
- Lưu VT, TTHT.
1842-19168706/16- hhyen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga