Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8548/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2106/HQHN-TXNK ngày 28/6/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất sang nước thứ ba của Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm nhập để tham dự triển lãm, giới thiệu sản phẩm thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu đối với hàng tạm nhập. Trường hợp quá hạn 90 ngày phải nộp thuế (theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015).

Căn cứ Khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu là hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên để xử lý vướng mắc cho Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ tạm nhập; hồ sơ chuyển loại hình nhập khẩu; hồ sơ xuất khẩu; sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các chứng từ có liên quan đến lô hàng tạm nhập, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đã kê khai nộp đủ các loại thuế sau đó hàng hóa được tái xuất sang nước thứ ba của Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam. Kết quả kiểm tra xác định hàng hóa tái xuất là hàng hóa đã nộp đủ các loại thuế khi chuyển loại hình, chưa qua quá trình gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam thì xử lý hoàn thuế cho Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam theo quy định.

Việc xử lý số tiền thuế được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 3 8/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Riêng đối với việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 177/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái