Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/TXNK-CST
V/v thuế nhập khẩu đối với lô xe mua đấu giá

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Trường Đại học Dân lập Đông Đô.
(Số 170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế XNK nhận được công văn 69/HCTH-ĐĐ ngày 05/8/2016 của Trường Đại học Dân lập Đông Đô đề nghị xin miễn thuế nhập khẩu 02 xe Bus Huyndai Super Aero City 47 chỗ mua đấu giá từ Cục Thi hành án Hà Nội. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Trường Đại học Dân lập Đông Đô tại công văn số 69/HCTH-ĐĐ nêu trên, thì Trường đã mua đấu giá từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổng số 31 xe ô tô các loại, trong đó có 08 xe ô tô tải 5 tấn nhãn hiệu Huyndai HD120 Cargo Truck (Bộ Tài chính đã có công văn số 5312/BTC-TCHQ ngày 20/4/2016 hướng dẫn thực hiện) và 02 xe Bus Huyndai Super Aero City 47 chỗ. Nay, Trường tiếp tục đề nghị không truy thu thuế đã được miễn khi nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 5312/BTC-TCHQ ngày 20/4/2016 đối với 02 xe Bus Huyndai Super Aero City 47 chỗ nhập khẩu cùng tờ khai với 08 xe ô tô tải nêu trên.

Để có cơ sở xử lý thuế đối với 02 xe Bus Huyndai Super Aero City 47 chỗ nêu trên, Trường Đại học Dân lập Đông Đô báo cáo cụ thể tình trạng 21 xe ô tô còn lại trong thời gian sớm nhất để Cục Thuế XNK báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Cục Thuế XNK thông báo để Trường Đại học Dân lập Đông Đô được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST - BTC (để biết);
- Lưu: VT, CST (3b).

CỤC TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ