Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8452/TCHQ-VP
V/v triển khai thực hiện công văn 12167/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 31/8/2016, Bộ Tài chính có công văn số 12167/BTC-TCHQ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, kể từ 0h ngày 01/9/2016. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khai thác trên mạng nội bộ net Office của Tổng cục nội dung công văn số 12167/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của công văn nêu trên. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phân công lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục trực, giải quyết công việc liên tục 24/24, đảm bảo công việc thông suốt; kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

2. Yêu cầu các đơn vị: Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý rủi ro, Cục Công nghệ thông tin & Thống kê hải quan phân công Lãnh đạo Cục và các chuyên viên có liên quan trực tại trụ sở Tổng cục Hải quan, giải quyết công việc trong các ngày từ 01/9/2016 đến hết ngày 04/9/2016 để kịp thời hỗ trợ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

3. Các đơn vị khác chủ động khai thác công văn số 12167/BTC-TCHQ nêu trên để xử lý các công việc có liên quan, thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế