Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8447/TCHQ-KTSTQ
V/v khiếu nại truy thu thuế mặt hàng dầu gan mực

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Uni-President Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 16-18-20, ĐT743, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 181-016/TM-XNK ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH Uni-President Việt Nam (Công ty) về việc khiếu nại truy thu thuế mặt hàng dầu gan mực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội, khiếu nại của Công ty thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c).
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để th/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh