Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8444/TXNK-PL
V/v miễn thuế xuất khẩu trầm hương được tạo ra từ cây dó bầu trồng

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH SXDVTM Minh Mn.
(134 Nguyễn Cửu Đảm, Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu-Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 002/2019 ngày 03/12/2019 của Công ty TNHH SXDVTM Minh Mẫn (Công ty) đề nghị trả lời về thuế xuất mặt hàng trầm hương dạng miếng và thời hạn hiệu lực của Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế xuất khẩu của mặt hàng trầm hương dạng miếng.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì mặt hàng xuất khẩu là Trầm hương dạng miếng (quy cách dài từ 15cm đến 25cm, rộng từ 5cm đến 15cm), nguyên liệu làm nhang, được sản xuất từ cây dó bầu trồng thuộc mã số 1211.90.98.10, có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 20%.

2. Về thời hạn hiệu lực của Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011.

Ngày 30/3/2020, Bộ Tài chính có công văn số 3708/BTC-CST hướng dẫn về việc miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương sản xuất, chế biến từ cây Dó bầu trồng, theo đó chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương tạo ra từ cây Dó bầu trồng tiếp tục được thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 1912/VPCP-KTTH ngày 29/3/2011, công văn số 2108/VPCP-KTTH ngày 23/7/2018 và Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 cho đến khi có văn bản khác thay thế. Đề nghị công ty liên với với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH SXDVTM Minh Mẫn biết/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, PL (Hiền) (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương