Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 839/VPCP-KSTT
V/v tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý I năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công an

a) Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định về đăng ký xe để đảm bảo việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực tuyến và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy, hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2020.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông) và xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân, hoàn thành trong quý I năm 2020.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để làm cơ sở triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trong quý I năm 2020.

d) Kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành Thuế để đảm bảo việc thu nộp lệ phí trước bạ trực tuyến thực chất, hiệu quả.

đ) Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký ô tô, xe gắn máy trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong quý I năm 2020.

3. Bộ Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trong quý I năm 2020.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trong quý I năm 2020.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng kiểm và cơ quan thuế đảm bảo triển khai việc khai, thu lệ phí trước bạ điện tử hiệu quả, hoàn thành trong quý I năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, Vụ TH, TTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2), HH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng