Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8310/CT-TTHT
V/v trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tư nông sản
(Địa chỉ: Số 14 Ngô Tất T, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, MST: 0100104066)

Trả lời công văn số 30/VNTS-KTTC ngày 05/2/2020 của Công ty cổ phần vật tư nông sản hỏi về trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 5 Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp quy định dự phòng tổn thất các khoản đầu tư

“Điều 5. Dự phòng tn thất các khoản đầu tư

1. Các khoản đu tư chng khoán:

a) Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm có đủ các điều kiện sau:

- Là chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước mà doanh nghiệp đang đầu tư.

- Là chứng khoán được tự do mua bán trên thị trường mà tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm giá chứng khoán thực tế trên thị trường thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.

b) Mức trích dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo công thức như sau:

Mức trích dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

=

Giá trị khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên s kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

-

Số lượng chứng khoán doanh nghiệp đang sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

x

Giá chứng khoán thực tế trên thị trường

c) Tại thời điểm lập báo cáo tài cnh năm nếu giá trị đầu tư thực tế của khoản đu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán của doanh nghiệp bị suy giảm so với giá thị trường thì doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo các quy định tại đim a, điểm b khoản 1 Điu này và các quy định sau:

...- Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng riêng cho từng khoản đầu tư chứng khoán có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được tng hợp vào bng kê chi tiết dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán làm căn c hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần vật tư nông sản (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư chứng khoán thì đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.

Công ty trích lập dự phòng riêng cho từng khoản đầu tư chứng khoán có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán làm căn cứ hạch toán vào chi phí của Công ty theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần vật tư nông sản liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần vật tư nông sản được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT6;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường