Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/TTg-QHQT
V/v tham gia dự án HTKT tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3018/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) tư vấn và chính sách vùng do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia dự án HTKT tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) "Triển khai khung chiến lược và Kế hoạch hành động về phát triển nguồn nhân lực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)" giai đoạn II (Dự án), trị giá 2.050.000 USD do ADB viện trợ không hoàn lại (trong đó Chính phủ các nước GMS đóng góp bằng hiện vật tương đương 300.000 USD).

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tham gia thực hiện Dự án cùng các nước GMS.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan đầu mối và quản lý về Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng GMS, gửi thư "Không phản đối" tới ADB và khẳng định Việt Nam tham gia thực hiện Dự án nói trên./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải